Siirry sisältöön

Tukea riskiryhmien opiskelijoille

Tärkein tavoitteemme on kehittää tukea ja ohjausta keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Tutkimusten valossa keskeyttämisriskiä lisäävät erityisesti opiskelumotivaatioon ja -taitoihin sekä mielenterveyteen liittyvät tekijät. Konkreettisesti keskeyttämisvaara ilmenee opintojen hidastumisena (esim. rästit, poissaolot), mutta myös sosiaalisen kiinnittymisen vaikeutena (esim. opintoihin palaavat opiskelijat).

Kehitämme Voimaa opiskeluun -hankkeessa toimenpiteitä riskiryhmien oikea-aikaiseksi tunnistamiseksi ja kokonaisvaltaiseksi ohjaukseksi yhdistelmällä yksilöllistä tukea ja vertaisryhmätyöskentelyä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tukimallin tavoitteena on auttaa opiskelijoita jatkamaan opintoja erilaisista haasteista huolimatta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Diakin ja SDO:n hyvinvointiryhmien ja muun henkilökunnan kanssa. Tarjoamamme palvelut ja toimenpiteet eivät ole oppilaitosten muusta toiminnasta erillisiä, vaan kehitämme ja pilotoimme niitä yhteistoiminnassa. Tällä tavoin varmistamme toimenpiteiden laadun ja käyttökelpoisuuden, kuten myös niiden elinvoimaisuuden hankkeen jälkeen. Tukimallin pilotointi starttaa loka-marraskuussa 2018.

Mielenterveys- ja elämänhallintataidot osaksi opintoja

Mielenterveysongelmat ja puutteelliset elämäntaidot ovat keskeinen riskitekijä opintojen keskeyttämiselle sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että ammattikorkeakouluissa. Kehitämme hankkeessa Nyytin Elämäntaitokurssin® pohjalta opiskelijoille suunnattuja ryhmävalmennuksia, joissa käsitellään elämäntaitoihin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi, jotta opiskelijoilla olisi voimavaroja ja valmiuksia vastata haasteisiin, jotka voivat muodostua riskiksi opintojen jatkamiselle.

Tämän tiimoilta Diakin ja SDO:n kampuksilla koulutetaan henkilöstöä Nyytin ohjaajakoulutuksissa lukuvuonna 2018–2019. Ohjaajakoulutukset sekä hanketyöntekijöiden toimesta toteutettava valmennusten pilotointi käynnistyy lokakuussa 2018.

Vertais- ja mentoriopiskelijat hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäjinä

Kehitämme ja pilotoimme hankkeessa myös opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä tukevaa vertais- ja mentoritoimintaa. Suunnittelemme koulutuksen vertais- ja mentoriopiskelijoille, joiden tehtävänä on oppilaitoksen yhteisöllisyyden ja muiden opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.  Ajatuksena on, että vertais- ja mentoriopiskelijoiden toiminta muodostaa jatkumon perinteiselle tutor-toiminnalle pyrkien vastaamaan enemmän opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Koulutuksen suunnittelu starttaa Diakin ja SDO:n kampuksilla syyskuussa 2018 yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Tarinallinen menetelmä mielenterveyden edistämiseksi

Kehitämme myös tarinallisia menetelmiä opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Työmme lähtökohtana on Oulun seudun Mielenterveysseuran Pulinapaja-hankkeessa kehitetty menetelmä, Pulinaralli, joka muodostuu kuudesta mielenterveyttä eri näkökulmista käsittelevästä rastista. Jokaista teemaa (esim. masennus, suru, stressi) käsitellään teorian, opiskelijoiden näkökulmasta kirjoitetun tarinan sekä omakohtaista pohdintaa herättelevien kysymysten ja keskustelun avulla. Menetelmän kehittäminen ja tarinoiden työstäminen on startannut elokuussa 2018 yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on sisällyttää tarinalliset menetelmät osaksi lukuvuoden opintosuunnitelmaa Diakissa ja SDO:lla.