Siirry sisältöön

“Pystyy puhumaan jollekin muullekin kuin opettajalle” 

Kuvituskuva nuorista naisista, jotka työskentelevät tietokoneella ja pädeillä pienen pyöreän pöydän ympärillä.
Vertaismentoritoiminta uusien ja opinnoissaan pidemmällä olevien opiskelijoiden välillä on ollut tärkeä kokemus SDO:ssa. Toiminta käynnistettiin osana Voimaa opiskeluun -hanketta.

Vertaismentoritoiminta käynnistettiin lukukauden 2019 alusta SDO:n Helsingin ja Lahden kampuksilla. Tavoitteena oli järjestää sellaista toimintaa, joka auttaisi uusia opiskelijoita liittymään opiskelijayhteisöön sekä opintojen alkuun. Tähän tavoitteeseen lähdettiin vastaamaan vertaismentoritoiminnan pilottikokeilun kautta.

Näimme tärkeänä, että toisen vuoden toisen vuoden opiskelijat olivat mukana sisällön sekä toiminnan suunnittelussa, joten suunnittelutyö käynnistettiin jo keväällä 2019 yhdessä opiskelijoiden kanssa. Suunnittelun pohjana hyödynnettiin hankkeessa laadittua mentoritapaamisten runkoa. Lopputuloksena rakennettiin oma vertaistoimintaan osallistumisen verkkokurssi valinnaisiin opintoihin.

Rungon pohjalta opiskelijat saivat suunnitella oman tapansa toteuttaa kokoontumisten teemaa. Toimina piti sisällään yhteisiä kalenteriin sovittuja tapaamisia sekä esimerkiksi myös hauskan ryhmäytymispäivän Lost in space -teemalla. Osa vertaistuesta toki toteutui myös varsinaisten tapaamisten ulkopuolella sosiaalisen median kautta sekä ruokailuiden ja muiden arjen kohtaamisten aikana.

Huomiota ryhmäytymiseen ja aikatauluihin

Mentoreiden ryhmäytymistä keskenään sekä oman mentoriroolin löytymistä halusimme tukea hankkimalla jokaiselle mentorille oman mentorilogolla varustetun paidan, ja tämä pieni teko näyttäytyikin varsin merkittävänä asiana mentoritoimintaan sitoutumisen näkökulmasta.

Yleisesti ottaen sekä henkilökunta että opiskelijat kokivat vertaistoiminnan tärkeäksi ja toivoivat yhteistä toimintaa, mutta suurimmaksi haasteeksi näytti muodostuvan ajan löytäminen toimintaan osallistumiseksi ja verkkotehtävien suorittamiseksi. Lisäksi osalle opiskelijoista muodostui haasteeksi löytää sopivia, yhteisiä tapaamisaikoja oman vertaisryhmän kanssa. Nykyajan hektinen arki ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä kiireettömän hetken jakaminen muiden kanssa sopivat huonosti yhteen.

Tämä näkökulma sekä tarve olisi tärkeää huomioida mentoritoiminnan jatkoa suunniteltaessa oppilaitosympäristössä. Jatkossa ratkaisuna tähän voisi olla lukujärjestykseen valmiiksi sijoitetut hetket mentoritoiminnalle.

Ainutlaatuista kokemustietoa jakoon

Mitä mentoritoiminasta jäi käteen? Paljon hyvää! Ensinnäkin positiivisesti mieleen jäi opiskelijoiden osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä heidän sitoutumisensa toimintaan. Mentoreiden toiminnasta välittyi innostus sekä motivaatio luoda hyvää yhteishenkeä oppilaitokseen ja ryhmäyttävää toimintaa uusille opiskelijoille, eli aktoreille.

Aktoreiden näkökulmasta tärkeänä nähtiin toiminnan kautta yhteishengen luominen, uuteen kotikaupunkiin ja oppilaitokseen tutustuminen. Keskeisenä palautteena nousi esiin myös se, että toiminnan myötä löytyi joku muukin kuin opettaja, jonka kanssa jutella.

Mentorit toivat vertaisina aktoreille myös paljon sellaista kokemustietoa, mitä opettaja ei osaa edes antaa. Keskustelut sivusivat kokemuksia työelämästä sekä opinnoissa jaksamisesta aina vapaa-ajan toimintaan.

Myös mentorit itse kokivat toiminnan merkittävänä: “Parasta mitä olen ollut suunnittelemassa!”, luki erään opiskelijan palautteessa. Jatkoa mentoritoiminnalle toivottiin sekä mentoreiden sekä aktoreiden suusta.

Teksti: Kaisa Nurkkala & Saara-Maija Falk, SDO