Siirry sisältöön

Vertaismentorointi opiskelun tukena – kokemuksia pilotin toteutuksesta

Kortteja pöydällä joissa on kuvattu eri luonteenpiirteitä: Sinnikkyys, toiveikkuus, näkökulmanottokyky, uteliaisuus, sisukkuus, oppimisen ilo
Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellytetään opiskelijalta itseohjautuvuutta, vahvaa sisäistä motivaatiota ja vastuuta omasta oppimisesta sekä ammatillisista tavoitteista. Vertaismentorointi tukee valmiuksia opiskella ja voida hyvin korkeakoulun opiskelijayhteisössä.

Diakissa toteutettiin Voimaa opiskeluun -hankkeessa tammi-helmikuussa 2019 ensimmäinen opiskelijoille suunnattu vertaismentoroinnin koulutus. Koulutuksessa loppuvaiheen opiskelijat saivat tietoa ja työkaluja toimia toisten opiskelijoiden vertaismentoreina. Mentoroinnin tavoitteeksi asetettiin opiskelijoiden opiskelukykyjen vahvistaminen ja henkilökohtaisen tuen antaminen mentorointitoimintaan osallistuville aktoreille.

Mentoriopiskelijat valittiin koulutukseen haastattelemalla heitä.  Aktoreiksi tuli mukaan halukkaita opiskelijoita, jotka kokivat hyötyvänsä opinnoissaan toisen opiskelijan tarjoamasta ajasta ja henkilökohtaisesta tuesta.

Yksilömentoroinnissa korostuu pitkäjänteinen vuorovaikutus mentorin ja aktorin välillä. Yksilömentoroinnin ydintoimintamuotona ovat aktorin ja mentorin väliset tapaamiset, joissa puidaan aktorilähtöisesti tärkeäksi koettuja asioita. Toiminta on aktorilähtöistä, mutta tarkoituksena on dialogisuuden toteutuminen ja yhteinen oppiminen. Vertaismentoreille toteutettiin ryhmätyön ohjausta, jonka tarkoitus ja tavoite oli tukea mentoreiden ohjaus- ja tukitaitoja.

Mitä hyötyä aktorille on vertaismentoroinnista?

  • Vertaismentori jakaa aktorin kanssa omia kokemuksiaan opiskelusta ja arkielämän selviytymiskeinoistaan.
  • Vertaismentori välittää koulutuksessa saamiaan elämänhallinnan taitoja ja kehittää niitä yhdessä aktorin kanssa.
  • Parhaimmillaan mentorointi vahvistaa aktorin itsetuntemusta ja itseluottamusta.
  • Vertaismentorointi kehittää sekä mentorin että aktorin vuorovaikutustaitoja.
Voimaa opiskeluun -hankkeessa toteutettiin opiskelijoille suunnattu vertaismentoroinnin koulutus.

Vertaismentorikoulutuksen sisällöt ja mentoreiden kokemuksia

Vertaismentorikoulutuksen teemoja olivat mentoroinnin lähtökohdat, etiikka ja opiskelijan omat tavoitteet, arjen taitojen ymmärtäminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, pelisäännöt mentoroinnissa sekä mielenterveyden edistäminen. Koulutus perustui dialogiseen, omia kokemuksia reflektoivaan työskentelyyn. Menetelminä käytetiin koko ryhmän keskusteluja sekä yksin ja pareittain tehtäviä harjoitteita.

Tavoite oli, että teoreettista tietoa sovelletaan vuorovaikutteisesti kouluttajien ja opiskelijoiden keskinäisessä työskentelyssä. Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, koska opiskelijoilla oli jo opintojen aikana syntynyttä tietoa koulutuksen sisällöistä. Koulutuksen aikana opiskelijat työstivät hyvin henkilökohtaisiakin kokemuksia. Yhteisenä pelisääntönä oli, että jokainen päättää mitä ja minkälaisia asioita tuo yhteiseen keskusteluun.

Hyvä oli keskustella ja ymmärtää, että mentorina ei tarvitse kaikkea tietää ja että oma jaksaminen on myös tärkeää.

Vertaismentoroinnin päätöstilaisuudessa puitiin ja keskusteltiin kevään 2019 vertaismentoroinnin prosessista saatuja kokemuksia. Hyvin vahva yhteinen näkemys oli, että kaikkiin vertaismentorointiprosessin vaiheisiin tulee kiinnittää huomioita. Tärkeää on viestittää koulutusvaiheesta hyvissä ajoin, mentorit ja aktorit on hyvä informoida toiminnan sisällöistä ja tavoitteista. Koulutusvaihetta pidettiin myös erittäin tarpeellisena, samoin työnohjausta.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat olivat uudesta toiminnasta innostuneita ja pitivät sitä tärkeänä sekä tarpeellisena. Aktorit olivat toiminnan avulla saaneet tukea opintoihin ja oli syntynyt myös ystävyyssuhteita.

Teksti: Susanna Hyväri / Diak