Siirry sisältöön

Tukimalli alkuvaiheen opiskelijoille antoi voimaa opintojen edistämiseen – ja omannäköiseen elämään

Haasteet ammattikorkeakouluopintoihin kiinni pääsemisessä näkyvät usein jo opintojen alkuvaiheessa. Tietoisena tästä yhtenä osana Voimaa opiskeluun -hankkeen kehitystyötä lähdimme suunnittelemaan tukitoimintaa alkuvaiheen opiskelijoille. Tuloksena syntyi alkuvaiheen opiskelijoille tukimalli, jossa elämän eri osa-alueita käsiteltiin kokonaisvaltaisesti.
Oman polun löytämistä ja oman näköisen elämän rakentamista voi harjoitella.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty monenlaista tukea opiskelijoiden erilaisiin opiskelun etenemisen haasteisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kielten tukipajaan ja Tukea tehtäviin -tukipajaan. Lisätukea on tarjolla myös opinnäytetyöhön. Tarjolla olevia palveluja hyödynnetään hyvin, ja ne ovat monille opiskelijoille tarpeellisia tuen muotoja.

Voimaa opiskeluun -hankkeessa mietimme, millaista ryhmämuotoista tukea voisi kohdentaa opiskelijoille, joilla on ollut haasteita päästä kiinni ammattikorkeakouluopintoihin. Opintojen aloittaminen on iso elämänmuutos. Opinnot ovat kuitenkin vain osa opiskelijan elämää ja siksi fokusoidut tukipajat eivät ole aina kaikille opiskelijoille riittävä tukimuoto.

Kohti omannäköistä elämää

Ajatuksena tukimuotojen kehittämisessä oli tarjota tilaa teemoille, jotka liittyvät laajemmin hyvän opiskeluarjen rakentamiseen. Hyvän arjen, mielen hyvinvoinnin ja ajanhallinnan kysymykset hautautuvat helposti opiskelupaineiden, oman epävarmuuden, kiireen ja stressin alle. Oppiminenkaan ei tällöin ole optimaalisinta.

Ajatuksena oli tarjota mahdollisuus pysähtyä sen äärelle, mikä on minulle tärkeää ja miten pääsen eteenpäin kohti omannäköistä elämää. Tavoitteena oli erilaisten ryhmämuotoisten tehtävien ja vertaistuen avulla tarjota välineitä oman hyvän opiskeluarjen rakentamiseen.

Pilottiryhmä käynnistyi

Syksyllä 2019 pilotoitiin tukiryhmä alkuvaiheen opiskelijoille.

Tukiryhmä kohdennettiin toisen ja kolmannen lukukauden sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opiskelijoille. Ryhmän kokoamisen kriteereiksi muodostettiin:

  • opintopistekertymä,
  • poissaolot opetuksesta tai
  • muu huoli, joka on opiskelijasta herännyt

Opiskelijoita ryhmään kartoitettiin yhdessä opojen ja lukukausivastaavien kanssa. Ryhmään osallistui viisi opiskelijaa. Tapaamiskertoja oli yhteensä neljä.

Ajatuksemme oli, että kokoontumisten teemat käsittelisivät osallistujille tärkeitä asioita. Tavoitteena oli, että vertaistuen ja yhteisen jakamisen kautta teemat jäisivät elämään ja syvenemään osallistujien ajatuksissa ja elämässä. Ryhmään osallistuvilla opiskelijoilla oli ensimmäisessä tapaamisessa myös mahdollisuus vaikuttaa tapaamiskertojen sisältöihin.

Ryhmän tapaamisten teemat olivat: 1) Identiteetti 2) arki ja ajankäyttö 3) minäkäsitys, käsitys itsestä oppijana ja ajatusmallit itsestä 4) stressi ja hyvinvointi.

Tilaa kokemusten jakoon

Ryhmän tavoitteena oli tukea opiskelijan mielen hyvinvointia, antaa opiskelijalle tilaa tutkia omaa opiskeluaan ja elämäänsä ja tarjota välineitä jäsentää omaa tilannettaan. Lähtökohta oli voimavarakeskeinen ja tavoitteena oli lisätä opiskelijan itseymmärrystä omasta identiteetistä ja arvoista sekä tarkastella omaa tulkintaa itsestä oppijana sekä tarvittaessa pohtia mahdollisuutta ajatella/toimia toisinRyhmään osallistuneet opiskelijat, kokivat ryhmän koon sopivana. Kaikilla oli tilaa ilmaista omia ajatuksiaan ja yhteistä jakamista arvostettiin. Teemat olivat jääneet pyörimään ajatuksiin ja omia ajatuksia oli saatu työstettyä eteenpäin. Dialogi oman itsen kanssa oli lisääntynyt ja tapaamisten jälkeen oli jäänyt toiveikas olo.

Uudet ryhmät keski- ja loppuvaiheen opiskelijoille

Alkuvaiheen tukiryhmätoiminta jatkuu edelleen. Uusi ryhmä on aloittanut maaliskuussa 2019. Lisäksi keväällä pilotoidaan kohdennettua ryhmämuotoista tukea keski- ja loppuvaiheen opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea ja voimavaroja opintoihin ja elämään.

Kehittämistyö jatkuu myös niiden opiskelijoiden tavoittamiseksi, jotka näyttävän jäävän tarjolla olevien tukimuotojen ulkopuolelle. Heille tarjottavaa kohdennettua tukea kehitetään ja mallinnetaan osaksi Diakin ohjauskäytäntöjä.

Teksti: Heli Sipilä ja Eeva Kylä-Setälä, opinto-ohjaus, Diak